روتاف

نام برند دارو: – روتاف نام تجاری دارو: – تنوفوویر آلافناماید گروه درمانی: – بیماریھای گوارش و کبد، ھپاتیت ب مزمن گروه دارویی: – ضد ویروس شکل دارو: – قرص روکشدار دوز دارو: 25 میلیگرم – ترکیبات دارو: – تنوفوویر آلافناماید تعداد دارو در ھر بستھبندی: 30 عدد – کاربرد دارو: – درمان ھپاتیت ب مزمن در بزرگسالان و نوجوانان 12 سال بھ بالا با وزن حداقل 35 کیلوگرم موارد مصرف دارو: