.

  • طبق گایدلاین‌های اروپایی و آمریکایی در سال ۲۰۱۵ ترکیب دارویی Sofosbuvir/Daclatasvir ، درمان انتخابی برای تمام ژنوتیپ‌های هپاتیت C گزارش شده است.
  • پاسخ به درمان در بیماران غیر سیروتیک کلیه ژنوتیپ ها درمدت ۱۲هفته بیش از ۹۵ درصد بوده است
  • در مطالعات انجام شده در ایران در مدت ۱۲ هفته همراه با ریباویرین (Per-protocol) در بیماران سیروتیک ۹۸ درصد پاسخ به درمان گزارش شده‌است.
  • عوارض دارویی گزارش شده در این مطالعه نزدیک به صفر بوده و سرد درد و ضعف در برخی موارد در ابتدای درمان گزارش شده است.
  • ترکیب کردن دو دارو در یک قرص کار ساده‌ای نمی‌باشد بطوری که فقط کشور ایران این ترکیب را تولید نموده‌است و SOVODAK یک ابتکار ایرانی محسوب می‌شود.