روتاف (کپی)

نام برند دارو: – روتاف نام تجاری دارو: – تنوفوویر آلافناماید گروه درمانی: – بیماری ھای گوارش و کبد، ھپاتیت ب مزمن گروه دارویی: – ضد ویروس شکل دارو: – قرص روکش دار دوز دارو: 25 میلی گرم ترکیبات دارو: – تنوفوویر آلافناماید تعداد دارو در ھر بستھ بندی: 30 عدد – کاربرد دارو: – درمان ھپاتیت ب مزمن در بزرگسالان و نوجوانان 12 سال به بالا با وزن حداقل 35 کیلوگرم موارد مصرف دارو: