شرکت دانش بنیان "فن آوران روژان محقق دارو" با هدف اصلی  بهبود و ارتقا سطح سلامت کشور از طریق  شناسایی کمبودها و پیش بینی نیازهای داخل کشور توسط گروهی از پژوهشگران در سال ۱۳۹۵به ثبت رسیده است. فعالیت های این شرکت متمرکز بر تهیه و تولید داروهایی با فن آوری پیشرفته و فراهم سازی زمینه تحقیقاتی داخل کشور  می باشد.