.

شرکت دانش بنیان “فن آوران روژان محقق دارو” با هدف اصلی بهبود و ارتقا سطح سلامت کشور از طریق شناسایی کمبودها و پیش بینی نیازهای داخل کشور توسط گروهی از پژوهشگران در سال ۱۳۹۵به ثبت رسیده است.

فعالیت های این شرکت متمرکز بر تهیه و تولید داروهایی با فن آوری پیشرفته و فراهم سازی زمینه تحقیقاتی داخل کشور می باشد.